eccogravel-wagen-510x400

PAVIMENTS DRENANTS

Els paviments drenants en els escocells són una tasca que proporcionen netedat i imatge.Consta d’una barreja del àrid amb una resina mono-component fabricada especialment per la aglomeració de graves, com ara; en escocells, camins…etc.

La seva col.locació en passeigs o terrasses de restaurants és cada cop més habitual.

PAVIMENTS DRENANTS

La resina de la qual estem tractant té la particularitat de qué deixa passar totalment l’aigua, així poden tapar per complet tot el escocell.
Tractada per UVA té la ventatge de qué no engrogueix ni s’esquerda.
El tractament comporta un percentatge de elasticitat així pels moviments de l’arbre i no produir ferida.