PAVIMENTS DRENANTS

Els paviments drenants en els escocells són una tasca que proporciona netedat i imatge. Consta d’una barreja de l’àrid amb una resina mono-component fabricada especialment per a l’ aglomeració de graves, com ara; en escocells, camins…etc.

La seva col.locació en passejos o terrasses de restaurants és cada cop més habitual.

Aquest tipus de resina, té la particularitat de drenar totalment l’aigua,  podent tapar la totalitat del’ escocell.
Tractada per UVA té la ventatja de que no engrogueix ni s’esquerda.
El tractament comporta un percentatge d’ elasticitat  permetent els moviments de l’arbre per no  produir-li cap ferida.